Algemene voorwaarden

CONTACT
Voor vragen kunt u mailen naar info@trisportrijssen.nl. Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen te reageren. Daarnaast zijn wij tijdens de openingstijden bereikbaar op nummer 0548 – 236743.

OPENINGSTIJDEN & TARIEVEN
TriSport is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt TriSport zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats volgens de indexering van het TriSport zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heb je het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

BETALING
Elk lidmaatschap bij TriSport gaat in op een dag naar keuze. Op de 1e van de maand zullen wij de abonnementen incasseren. De betaling van het lidmaatschap lost u maandelijks af via automatische incasso.

Bij niet tijdige ontvangst door TriSport van de verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook, wordt het lid in gebreke gesteld via e-mail/post met het verzoek binnen 5 dagen te betalen. Indien het lid, ook na gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet is het lid in verzuim en worden administratiekosten in rekening gebracht. Het lid wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Hierna is TriSport gerechtigd de totale vordering uit handen te geven en een incassobureau in te schakelen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die TriSport moet maken komen geheel ten lasten van u als lid.

Wanneer TriSport acht dat het lid niet de intentie heeft om aan de betalingsverplichting te gaan voldoen kan TriSport de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het lid te (laten) incasseren.

BEDENKTIJD
Gedurende de bedenktijd van 1 week na de ondertekening van de overeenkomst, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP
Uw opzegtermijn bedraagt een volledige maand. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de balie te geschieden of per mail naar info@trisportrijssen.nl.

Bij verhuizing buiten een straal van 15 km van de TriSport vestiging zal het lid de mogelijkheid krijgen om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing. Dit kan worden aangenomen door een bewijs van inschrijving van de nieuwe gemeente aan te leveren.

Indien het lid als gevolg van een langdurige blessure of ziekte niet in staat is om de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van de fitnessactiviteiten, is het mogelijk om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Dit kan worden aangenomen door het aanleveren van een officiële doktersverklaring.

TOEGANGSPAS
Leden ontvangen een TriSport polsbandje na inschrijving bij de club. Leden blijven te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van het polsbandje. Het polsbandje is persoonsgebonden. Bij verlies kan een vervangend polsbandje tegen betaling van €20,00 worden verkregen.

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
Het gebruik van de faciliteiten, trainingsondersteuning of een programma van TriSport is geheel voor eigen risico van het lid. TriSport is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij TriSport hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.

HUISREGELS
Door inschrijving verklaart het lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van TriSport te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.trisport.nl en zijn bij de club op te vragen. Leden worden geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van TriSport en hiernaar te handelen. Deze algemene voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen TriSport en het lid. Hierop is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. TriSport is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door TriSport te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.